گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۱۴


گر تو نکنی سلام ما را در پی
چون جمله نشاطی و سلامی چون می
چوپان جهانی و امان جانها
دفع گرگی گر نکنی هی هی هی