گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۱۵


گر خار بدین دیدهٔ چون جوی زنی
ور تیر جفا بر دل چون موی زنی
من دست ز دامن تو کوته نکنم
گر همچو دفم هزار بر روی زنی