گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۱۶


گر خوب نیم خوب پرستم باری
ور باده نیم ز باده مستم باری
گر نیستم از اهل مناجات رواست
از اهل خرابات تو هستم باری