گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۱۸


گر درد دلم به نقش پیدا بودی
هر ذره ز غم سیاه سیما بودی
ور راه به سوی گوهر ما بودی
هر قطره ز جوش همچو دریا بودی