گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۲۰


گر صید خدا شوی ز غم رسته شوی
ور در صفت خویش روی بسته شوی
میدان که وجود تو حجاب ره تست
با خود منشین که هر زمان خسته شوی