گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۲۱


گر عاشق روی قیصر روم شوی
امید بود که حی قیوم شوی
از هجر مگو به پیش سلطان وصال
میترس کزین حدیث محروم شوی