گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۲۲


گر عاشق زار روی تو نیستمی
چندان به در سرای تو نه ایستمی
گفتی که مایست بردرم خیز برو
ای دوست اگر نه ایستمی نیستمی