گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۲۴


گر قدر کمال خویش بشناختمی
دامان خود از خاک بپرداختمی
خالی و سبک بر آسمان تاختمی
سر بر فلک نهم برافراختمی