گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۲۶


گر مجلس انس را به کار آمدمی
هردم بدر تو بنده وار آمدمی
گر آفت تصدیع نبودی و ملال
هر روز برت هزار بار آمدمی