گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۲۸


گر نقل و کباب و بادهٔ ناب خوری
میدان که به خواب در، همی آب خوری
چون برخیزی ز خواب باشی تشنه
سودت ندهد آب که در خواب خوری