گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۲۹


گرنه حذر از غیرت مردان کنمی
آن کار که دوش گفته‌ام آن کنمی
ور رشک نبودی همه هشیاران را
بی‌خویش و خراب و مست و حیران کنمی