گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۳۱


گر هیچ نشانه نیست اندر وادی
بسیار امیدهاست در نومیدی
ای دل مبر امید که در روضهٔ جان
خرما دهی، ار نیز درخت بیدی