گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۳۲


گر یک نفسی واقف اسرار شوی
جانبازی را به جان خریدار شوی
تا منست خود تو تا ابد تیره‌ستی
چون مست از او شوی تو هشیار شوی