گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۳۳


گر یک ورق از کتاب ما برخوانی
حیران ابد شوی زهی حیرانی
گر یک نفسی به درس دل بنشینی
استادان را به درس خود بنشانی