گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۱۹۳۴


گفتم به طبیب داروئی فرمائی
نبضم بگرفت از سر دانائی
گفتا که چه درد میکند بنمائی
بردم دستش سوی دل سودائی