گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۳۵


گفتم صنما مگر که جانان منی
اکنون که همی نظر کنم جان منی
مرتد گردم گر ز تو من برگردی
ای جان جهان تو کفر و ایمان منی