گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۳۶


گفتم صنمی شدی که جان را وطنی
گفتا که حدیث جان مکن گر ز منی
گفتم که به تیغ حجتم چند زنی
گفتا که هنوز عاشق خویشتنی