گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۳۸


گفتم که دلا تو در بلا افتادی
گفتا که خوشم تو به کجا افتادی
گفتم که دماغ دوا باید، گفت
دیوانه توئی که در دوا افتادی