گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۳۹


گفتم که کدامست طریق هستی
دل گفت طریق هستی اندر پستی
پس گفتم دل چرا ز پستی برمد
گفتا زانرو که در درین دربستی