گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۴۵


کیوان گردی چو گرد مردان گردی
مردی گردی چو گرد مردان گردی
لعلی گردی چو گرد این کان گردی
جانی گردی چو گرد جانان گردی