گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۴۷


مادام که در راه هوا و هوسی
از کعبهٔ وصل هردمی باز پسی
در بادیهٔ طلب چو جهدی بنمای
باشد که به کعبهٔ وصالش برسی