گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۴۹


مانندهٔ گل ز اصل خندان زادی
وز طالع و بخت خویش شادی شادی
سرسبز چو شاخ گل و آزاده چو سرو
سروی عجبی که از زمین آزادی