گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۵۱


مائیم در این زمان زمین پیمائی
بگذاشته هر شهر به شهر آرائی
چون کشتی یاوه گشته در دریائی
هر روز به منزلی و هرشب جائی