گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۵۲


مائیم و هوای روی شاهنشاهی
در آب حیات عشق او چون ماهی
بیگاه شده است روز ما را صبح است
فریاد از این ولولهٔ بیگاهی