گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۵۳


مردی که فلک رخنه کند از دردی
مردی که خداش کاشکی ناوردی
غبن است و هزار غبن کاین خلق لقب
آن را مردی نهند و این را مردی