گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۵۵


مست است خبر از تو و یا خود خبری
خیره است نظر در تو و با تو نظری
درهم شده خانهٔ دل از حور و پری
وز دیده تو از گو شککی می‌نگری