گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۵۷


من بادم و تو برگ نلرزی چکنی
کاری که منت دهم نورزی چکنی
چون سنگ زدم سبوی تو بشکستم
صد گوهر و صد بحر نیرزی چکنی