گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۶۰


من جان تو نیستم مگو جان غلطی
من جان جنیدم و سری سقطی
کی باشم جان هر خری کوردلی
کو باز نداند سقطی از سخطی