گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۶۲


من خشک لب ار با تو دم تر زدمی
در عشق تو عالمی به هم برزدمی
یک بوسه اگر لبم توانستی داد
بر پای تو دستک ز بر سر زدمی