گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۶۳


من دوش به خواب در بدیدم قمری
دریا صفتی عجایبی سیم‌بری
امروز بگرد هر دری میگردم
کز یارک دوشینه چه دارد خبری