گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۶۴


من دوش به کاسهٔ رباب سحری
می‌نالیدم ترانهٔ کاسه‌گری
با کاسهٔ می درآمد آن رشک پری
گفتا که اگر کاسه زنی کوزه خوری