گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۷۰


می‌فرماید خدا که ای هرجائی
از عام ببر که خاص آن مائی
با ما خو کن که عاقبت آن دلدار
پیشت آید شبانگه تنهائی