گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۷۳


نومید نیم گرچه ز من ببریدی
یا بر سر من یار دگر بگزیدی
تا جان دارم غم تو خواهم خوردن
بسیار امیدهاست در نومیدی