گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۷۵


نی من منم و نی تو توئی نی تو منی
هم من منم و هم تو توئی و هم تو منی
من با تو چنانم ای نگار ختنی
کاندر غلطم که من توام یا تو منی