گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۷۶


واپس مانی ز یار واپس باشی
از شاخ درخت بگسلی خس باشی
در چشم کسی تو خویش را جای کنی
تو مردمک دیدهٔ آن کس باشی