گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۷۷


وقف است مرا عمر در این مشتاقی
احسنت زهی طراوت و رواقی
من کف نزنم تا تو نباشی مطرب
من می نخورم تا نباشی ساقی