گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۸۱


هر روز یکی شور بر این جمع زنی
بنیاد هزار عاقبت را بکنی
تا دور ابد این دوران قائم بود
بر جا فقیران کرم چون تو غنی