گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۸۴


هرگز نبود میل تو کافراشت کنی
تا عاشق آنی که فرو داشت کنی
بسم الله ناگفته تو گوئی الحمد
ناآمده صبح از طمع چاشت کنی