گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۸۶


هرکس کسکی دارد و هرکس یاری
هرکس هنری دارد و هرکس کاری
مائیم و خیال یار و این گوشهٔ دل
چون احمد و بوبکر به گوشهٔ غاری