گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۸۹


هم دل به دلستانت رساند روزی
هم جان سوی جانانت رساند روزی
از دست مده دامن دردی که تراست
کان درد به درمانت رساند روزی