گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۹۰


همسایگی مست فزاید مستی
چون مست شوی بازرهی از هستی
در رستهٔ مردان چو نشستی رستی
بر باده زنی ز آب و آتش دستی