گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۹۲


یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی
شاگرد که بودی که چنین استادی
خوبی و کرم را چو نکو بنیادی
ای دنیا را ز تو هزار آزادی