گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۹۹۴


یک شفتالو از آن لب عنابی
پر کرد جهان ز بوی سیب و آبی
هم پردهٔ شب درید و هم پردهٔ روز
از عشق رخ خویش زهی بی‌آبی