گروه نرم افزاری آسمان


بخش ۵۲ - انکار کردن نخچیران بر خرگوش در تاخیر رفتن بر شیر


قوم گفتندش که چندین گاه ما
جان فدا کردیم در عهد و وفا
تو مجو بدنامی ما ای عنود
تا نرنجد شیر رو رو زود زود