گروه نرم افزاری آسمان


بخش ۱۲۲ - در بیان فضیلت احتما و جوع


جوع خود سلطان داروهاست هین
جوع در جان نه چنین خوارش مبین
جمله ناخوش از مجاعت خوش شدست
جمله خوشها بی‌مجاعتها ردست