گروه نرم افزاری آسمان


فهرست تفصیلی


(1) پیش گفتار*** 7 (/ 1)

(2) وظیفه الهی هر امام در دوران امامت*** 10 (/ 2)

(2) به نمایش گذاشتن نسخه ای از انسان کامل و قرآن ناطق*** 11 (/ 2)

(2) اهداف حماسه حسینی*** 12 (/ 2)

(2) بزرگ ترین درس عاشورا*** 13 (/ 2)

(2) عوامل استحاله فرهنگی و سیاسی جامعه صدر اسلام*** 13 (/ 2)

(2) نقش خواص در استحاله فرهنگی و سیاسی*** 14 (/ 2)

(2) ظرفیت فرهنگی تاریخ عاشورا*** 15 (/ 2)

(2) ضرورت بازنگری تاریخ عاشورا*** 16 (/ 2)

(1) درآمد*** 21 (/ 1)

(2) (1) دانش نامه امام حسین علیه السلام در یک نگاه*** 23 (/ 2)

(3) بخش یکم: زندگی خانوادگی سیّد الشهدا علیه السلام*** 23 (/ 3)

(3) بخش دوم: فضیلت ها و ویژگی های امام حسین علیه السلام*** 24 (/ 3)

(3) بخش سوم: دلایل امامت امام حسین علیه السلام و فرزندانش*** 26 (/ 3)

(3) بخش چهارم: امام حسین علیه السلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله تا شهادت پدر*** 27 (/ 3)

(3) بخش پنجم: امام حسین علیه السلام پس از شهادت پدر تا قیام عاشورا*** 28 (/ 3)
(3) بخش ششم: خبر دادنِ پیشاپیش، از شهادت امام حسین علیه السلام*** 29 (/ 3)

(3) بخش هفتم: خروج امام حسین علیه السلام از مدینه تا رسیدن به کربلا*** 30 (/ 3)

(3) بخش هشتم: از رسیدن امام حسین علیه السلام به کربلا تا شهادت ایشان*** 31 (/ 3)

(3) بخش نهم: وقایع پس از شهادت امام حسین علیه السلام*** 35 (/ 3)

(3) بخش دهم: بازتاب شهادت امام حسین علیه السلام و فرجام کسانی که در کشتن امام و یارانش نقش داشتند*** 39 (/ 3)

(3) بخش یازدهم: عزاداری و گریه برای امام حسین علیه السلام*** 39 (/ 3)

(3) بخش دوازدهم: نمونه مرثیه هایی که در سوگ امام حسین علیه السلام و یارانش سروده شده اند*** 40 (/ 3)

(3) بخش سیزدهم: زیارت امام حسین علیه السلام*** 41 (/ 3)

(3) بخش چهاردهم: مزار امام حسین علیه السلام*** 41 (/ 3)

(3) بخش پانزدهم: حکمت های رسیده از امام حسین علیه السلام*** 42 (/ 3)

(2) (2) ویژگی های «دانش نامه امام حسین علیه السلام»*** 45 (/ 2)

(3) 1. بازنگری تاریخ زندگی امام حسین علیه السلام*** 45 (/ 3)

(3) 2. استناد به منابع کهن و قابل استناد*** 45 (/ 3)

(3) 3. بهره گیری از منابع شیعه و اهل سنّت*** 46 (/ 3)

(3) 4. جامعیت همراه با گزیده نگاری*** 47 (/ 3)

(3) 5. نقد مطالب نادرستِ منابع معتبر*** 47 (/ 3)

(3) 6. تبیین و تفسیر، در کنار گزارش*** 48 (/ 3)

(3) 7. بررسی تفصیلیِ مسایل مرتبط با حادثه عاشورا*** 48 (/ 3)

(3) 8. جمع بندی و تحلیل روایات متعارض*** 49 (/ 3)

(3) 9. کاربردی بودنِ محتوا*** 49 (/ 3)

(3) 10. تنظیم منطقی و آسان یاب*** 49 (/ 3)
(3) 11. فراهم ساختن نیازهای پژوهشی فرعی*** 50 (/ 3)

(3) 12. روش دانش نامه در تکریم*** 50 (/ 3)

(2) (3) کتاب شناسی تاریخ عاشورا و عزاداری امام حسین علیه السلام*** 51 (/ 2)

(3) الف منابع قابل استناد*** 52 (/ 3)

(4) 1. تَسمیهُ مَن قُتلَ مع الحسین علیه السلام من وُلدِهِ و إخوَتِهِ و أهلِ بیتِهِ و شیعتِهِ*** 53 (/ 4)

(4) 2. کتاب الطبقات الکبیر*** 54 (/ 4)

(4) 3. الإمامه و السیاسه*** 56 (/ 4)

(4) 4. أنساب الأشراف*** 57 (/ 4)

(4) 5. الأخبار الطِّوال*** 58 (/ 4)

(4) 6. تاریخ الیعقوبی*** 59 (/ 4)

(4) 7. تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)*** 60 (/ 4)

(4) 8. الفتوح*** 61 (/ 4)

(4) 9. العِقد الفرید*** 63 (/ 4)

(4) 10. مَقاتل الطالبیّین*** 64 (/ 4)

(4) 11. المعجم الکبیر*** 65 (/ 4)

(4) 12. شرح الأخبار*** 66 (/ 4)

(4) 13. کامل الزیارات*** 67 (/ 4)

(4) 14. الأمالی، (أمالی الصدوق)*** 68 (/ 4)

(4) 15. المستدرک علی الصحیحین*** 69 (/ 4)

(4) 16. الإرشاد*** 70 (/ 4)

(4) 17. فضل زیاره الحسین علیه السلام*** 71 (/ 4)

(4) 18. مصباح المتهجّد*** 72 (/ 4)
(4) 19. الأمالی الخَمیسیّه*** 73 (/ 4)

(4) 20. روضه الواعظین و بصیره المتّعظین*** 74 (/ 4)

(4) 21. إعلام الوری بِأعلام الهدی*** 75 (/ 4)

(4) 22. مقتل الحسین علیه السلام*** 76 (/ 4)

(4) 23. تاریخ مدینه دمشق*** 77 (/ 4)

(4) 24. الخرائج و الجرائح*** 78 (/ 4)

(4) 25. مناقب آل أبی طالب*** 79 (/ 4)

(4) 26. المَزار الکبیر*** 81 (/ 4)

(4) 27. الکامل فی التاریخ*** 82 (/ 4)

(4) 28. مُثیر الأحزان و مُنیر سُبل الأشجان*** 83 (/ 4)

(4) 29. تذکره الخواصّ من الامّه بذکر خصائص الأئمّه*** 84 (/ 4)

(4) 30. المَلهوف علی قَتلی الطُّفوف*** 85 (/ 4)

(4) 31. کشف الغُمّه فی معرفه الأئمّه*** 88 (/ 4)

(4) 32. سِیَر أعلام النبلاء*** 89 (/ 4)

(4) 33. البدایه و النهایه*** 90 (/ 4)

(3) ب منابع غیر قابل استناد*** 91 (/ 3)

(4) 1. مقتل الحسین علیه السلام المنسوب إلی أبی مِخنَف*** 95 (/ 4)

(4) 2. نور العین فی مشهد الحسین علیه السلام*** 97 (/ 4)

(4) 3. روضه الشهدا*** 98 (/ 4)

(4) 4. المنتخب فی جمع المَراثی و الخُطب*** 100 (/ 4)

(4) 5. مُحْرِق القلوب*** 100 (/ 4)

(4) 6. إکسیر العبادات فی أسرار الشهادات (أسرار الشهاده)*** 101 (/ 4)
(4) 7. ناسخ التواریخ*** 103 (/ 4)

(4) 8. عنوان الکلام*** 104 (/ 4)

(4) 9. تذکره الشهداء*** 105 (/ 4)

(4) 10. مَعالی السِّبطَین*** 106 (/ 4)

(3) ج منابع معاصر*** 106 (/ 3)

(3) د منابع مفقود*** 108 (/ 3)

(4) نگارش قرن اوّل*** 108 (/ 4)

(4) نگارش های قرن دوم*** 109 (/ 4)

(4) نگارش های قرن سوم*** 110 (/ 4)

(4) نگارش های قرن چهارم*** 112 (/ 4)

(4) نگارش های قرن پنجم*** 114 (/ 4)

(4) نگارش های قرن ششم*** 115 (/ 4)

(4) نگارش قرن هفتم*** 115 (/ 4)

(4) نگارش های قرن هشتم*** 115 (/ 4)

(4) نگارش های قرن دهم*** 116 (/ 4)

(2) (4) مراحل تحقیق و تدوین دانش نامه امام حسین علیه السلام*** 117 (/ 2)

(3) 1. جمع آوری ابتدایی*** 117 (/ 3)

(3) 2. تنظیم*** 117 (/ 3)

(3) 3. نقد*** 118 (/ 3)

(3) 4. مصدریابی (تخریج) و انتخاب متون*** 118 (/ 3)

(3) 5. نگارش «درآمد» ها و «تحلیل» های مورد نیاز*** 119 (/ 3)

(3) 6. تدوین نهایی*** 119 (/ 3)(4) الف انتخاب و چینش متون*** 119 (/ 4)

(4) ب تنظیم پاورقی ها*** 123 (/ 4)

(1) بخش یکم: زندگی خانوادگی امام حسین علیه السلام*** 127 (/ 1)

(2) فصل یکم: تولّد*** 129 (/ 2)

(3) 1/ 1 خانواده*** 129 (/ 3)

(3) 1/ 2 سال تولّد*** 133 (/ 3)

(3) 1/ 3 ماه تولّد*** 137 (/ 3)

(3) 1/ 4 روز تولّد*** 143 (/ 3)

(3) 1/ 5 مدّت بارداری مادرش به او و فاصله میان تولّد برادرش و بارداری به او*** 145 (/ 3)

(3) سخنی در باره حضور اسماء بنت عمیس، هنگام ولادت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام*** 156 (/ 3)

(3) 1/ 6 رؤیای امّ ایمن، پیش از ولادت او*** 159 (/ 3)

(3) سخنی در باره رؤیای نسبت داده شده به امّ الفضل*** 160 (/ 3)

(3) 1/ 7 چگونگی تولّد او*** 163 (/ 3)

(3) سخنی در باره احادیث ختنه*** 177 (/ 3)

(2) فصل دوم: نام گذاری*** 179 (/ 2)

(3) سخنی در باره نام گذاری امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام*** 193 (/ 3)

(2) فصل سوم: شمایل*** 197 (/ 2)

(3) 3/ 1 شبیه ترینِ مردم به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله*** 197 (/ 3)

(3) 3/ 2 شبیه ترینِ مردم به فاطمه علیها السلام*** 201 (/ 3)

(3) 3/ 3 شبیه ترینِ مردم به موسی علیه السلام*** 201 (/ 3)

(3) 3/ 4 مو رنگ کردنش*** 201 (/ 3)
(3) 3/ 5 لباسش*** 207 (/ 3)

(3) 3/ 6 عمامه اش*** 211 (/ 3)

(3) 3/ 7 انگشترش*** 211 (/ 3)

(2) فصل چهارم: پرورش*** 217 (/ 2)

(3) 4/ 1 از هیچ زنی شیر نخورد*** 219 (/ 3)

(3) توضیحی در باره تغذیه او در دوران شیرخوارگی*** 222 (/ 3)

(3) 4/ 2 غذا خوردن از دست پیامبر صلی الله علیه و آله*** 225 (/ 3)

(3) 4/ 3 بازی پیامبر صلی الله علیه و آله با او*** 225 (/ 3)

(3) 4/ 4 بهترین سوار*** 229 (/ 3)

(3) 4/ 5 بر دوش پیامبر صلی الله علیه و آله در نماز*** 241 (/ 3)

(3) 4/ 6 نماز گزاردن با پیامبر صلی الله علیه و آله*** 247 (/ 3)

(3) 4/ 7 بازی کردنش با کودکان*** 251 (/ 3)

(3) 4/ 8 کُشتی گرفتنش با برادر*** 255 (/ 3)

(2) فصل پنجم: همسران*** 259 (/ 2)

(3) 5/ 1 شهربانو*** 259 (/ 3)

(3) 5/ 2 لیلی*** 279 (/ 3)

(3) 5/ 3 رَباب*** 283 (/ 3)

(3) 5/ 4 امّ اسحاق*** 295 (/ 3)

(3) 5/ 5 امّ جعفر*** 301 (/ 3)

(3) پژوهشی در باره برخی زنان که همسر امام حسین علیه السلام شمرده شده اند*** 303 (/ 3)

(4) 1. عاتکه دختر زید بن عمرو بن نُفَیل*** 303 (/ 4)

(4) 2. عایشه دختر خلیفه بن عبداللّه جُعفی*** 304 (/ 4)
(4) 3. حفصه دختر عبدالرحمن بن ابی بکر*** 304 (/ 4)

(4) 4. دختر ابو مسعود انصاری*** 304 (/ 4)

(4) 5. عایشه دختر عثمان*** 305 (/ 4)

(2) فصل ششم: فرزندان*** 307 (/ 2)

(3) 6/ 1 علی اکبر*** 315 (/ 3)

(3) 6/ 2 علی اوسط، زین العابدین علیه السلام*** 329 (/ 3)

(3) 6/ 3 علی اصغر*** 345 (/ 3)

(3) 6/ 4 جعفر*** 347 (/ 3)

(3) 6/ 5 محمّد*** 349 (/ 3)

(3) 6/ 6 فاطمه*** 351 (/ 3)

(3) 6/ 7 سَکینه*** 363 (/ 3)

(3) 6/ 8 زینب*** 379 (/ 3)

(3) پژوهشی در باره انتساب رُقَیّه به امام حسین علیه السلام*** 382 (/ 3)

(4) 1. انتساب دختری به نام رُقَیّه به امام علیه السلام*** 382 (/ 4)

(4) 2. وفات دختری از امام حسین علیه السلام در خرابه شام*** 384 (/ 4)

(5) 2/ 1. گزارش «کامل بهایی»*** 384 (/ 5)

(5) 2/ 2. گزارش «روضه الشهدا»*** 385 (/ 5)

(5) 2/ 3. گزارش «المنتخب» طریحی*** 386 (/ 5)

(5) 2/ 4. گزارش «انوار المجالس»*** 387 (/ 5)

(5) 2/ 5. گزارش «شَعشعه الحسینیه»*** 388 (/ 5)

(5) 2/ 6. گزارش «الإیقاد»*** 389 (/ 5)

(4) 3. مزار منسوب به رقیّه*** 389 (/ 4)
(5) 3/ 1. گزارش «تسلیه المجالس»*** 389 (/ 5)

(5) 3/ 2. گزارش «نور الأبصار»*** 390 (/ 5)

(5) 3/ 3. گزارش «منتخب التواریخ»*** 390 (/ 5)

(1) بخش دوم: فضیلت ها و ویژگی های امام حسین علیه السلام*** 395 (/ 1)

(2) درآمد*** 397 (/ 2)

(3) 1. معیار انتخاب متون در این بخش*** 397 (/ 3)

(3) 2. مهم ترین کمالات مشترک امامان علیهم السلام*** 397 (/ 3)

(3) 3. برجسته ترین ویژگی های امام حسین علیه السلام*** 398 (/ 3)

(4) یک. پدر امامان است*** 398 (/ 4)

(4) دو. سَرور شهیدان است*** 398 (/ 4)

(4) سه. تربتش برکاتی دارد*** 399 (/ 4)

(4) چهار. زیارتش برکاتی دارد*** 399 (/ 4)

(2) فصل یکم: فضیلت های مشترک میان امام حسین و اهل بیت علیهم السلام*** 401 (/ 2)

(3) 1/ 1 پاکی معنوی*** 401 (/ 3)

(3) 1/ 2 استواری در دانش*** 405 (/ 3)

(3) 1/ 3 مرجعیت علمی*** 407 (/ 3)

(3) 1/ 4 وجوب دوستی*** 409 (/ 3)

(3) 1/ 5 وجوب پیروی*** 411 (/ 3)

(3) 1/ 6 وجوب تمسّک*** 417 (/ 3)

(3) 1/ 7 همراهی با پیامبر صلی الله علیه و آله در مُباهله*** 419 (/ 3)

(3) 1/ 8 همسانی با پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ و صلح*** 423 (/ 3)
(3) 1/ 9 نزول سوره «انسان» در شأن ایشان*** 427 (/ 3)

(3) 1/ 10 محبوب ترین بودن، نزد خدا*** 431 (/ 3)

(3) 1/ 11 دارا بودن حقّ ویژه در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله*** 433 (/ 3)

(3) 1/ 12 پیشتاز بودن به سوی بهشت*** 435 (/ 3)

(3) 1/ 13 داشتن منزلت های والا در بهشت*** 437 (/ 3)

(3) 1/ 14 بهای دوستی و ارتباط با ایشان*** 445 (/ 3)

(3) 1/ 15 همه آنان از پیامبرند و پیامبر صلی الله علیه و آله، از ایشان است*** 451 (/ 3)

(3) 1/ 16 خطر دشمنی و مخالفت با ایشان*** 455 (/ 3)

(2) فصل دوم: فضیلت های مشترک با برادر*** 459 (/ 2)

(3) 2/ 1 پسران پیامبر صلی الله علیه و آله*** 459 (/ 3)

(4) 2/ 1 1 قرآن، آن دو را پسران پیامبر صلی الله علیه و آله خوانده است*** 459 (/ 4)

(4) 2/ 1 2 پیامبر صلی الله علیه و آله، آن دو را پسران خود نامید*** 463 (/ 4)

(5) الف ذریّه من، در پشت علی هستند*** 463 (/ 5)

(5) ب من، پدر فرزندان فاطمه ام*** 465 (/ 5)

(5) ج دو پسرم و دو پسر دخترم*** 467 (/ 5)

(5) د پسر من است؛ ولی من به وجودش نیاورده ام*** 469 (/ 5)

(5) ح برترین سِبط*** 471 (/ 5)

(5) پژوهشی در معنای واژه «سِبْط»*** 474 (/ 5)

(5) توضیح*** 474 (/ 5)

(5) وجه اطلاق «سِبط» بر امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام*** 475 (/ 5)

(4) 2/ 1 3 علی علیه السلام، آن دو را پسران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نامید*** 479 (/ 4)

(4) 2/ 1 4 ابن عبّاس، آن دو را پسران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نامید*** 481 (/ 4)

(4) 2/ 1 5 به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می گفتند: پدر ج