گروه نرم افزاری آسمان


فهرست تفصیلی


(1) ادامه بخش پنجم: امام حسین علیه السلام، پس از شهادت پدر، تا قیام عاشورا*** 7 (/ 1)

(2) فصل دوم: موضع امام علیه السلام در رویارویی با معاویه*** 7 (/ 2)

(3) 2/ 1 نامه توبیخ آمیز امام علیه السلام به معاویه، در باره ستم ها و بدعت هایش*** 7 (/ 3)

(3) 2/ 2 رویارویی های مستقیم امام علیه السلام با معاویه*** 25 (/ 3)

(3) 2/ 3 نماز گزاردن امام علیه السلام پشت سر مروان، کارگزار معاویه*** 33 (/ 3)

(3) 2/ 4 پذیرفتن عطایای معاویه و سرزنش او و خرده گیری بر او*** 35 (/ 3)

(3) پژوهشی در باره برخورد امام حسین علیه السلام با هدایای معاویه*** 38 (/ 3)

(3) 2/ 5 جلوگیری امام علیه السلام از ازدواج یزید با دختر عبد اللّه بن جعفر*** 41 (/ 3)

(3) 2/ 6 جلوگیری امام علیه السلام از ازدواج یزید با هند، دختر سهیل بن عمرو*** 49 (/ 3)

(3) داستان ارَینَب*** 52 (/ 3)

(3) 2/ 7 سیاست معاویه در رویارویی با امام علیه السلام*** 57 (/ 3)

(3) 2/ 8 احساس خطر معاویه از ناحیه امام علیه السلام*** 59 (/ 3)

(3) 2/ 9 تهدید امام علیه السلام توسّط معاویه، برای وفادار ماندن به بیعتِ خود*** 59 (/ 3)

(3) 2/ 10 سخنرانی امام علیه السلام، یک سال پیش از مرگ معاویه*** 61 (/ 3)

(3) 2/ 11 منتظر مرگ معاویه بودن، برای قیام*** 69 (/ 3)(2) فصل سوم: جانشین کردن یزید*** 77 (/ 2)

(3) 3/ 1 کوشش های معاویه برای جانشین کردن یزید*** 77 (/ 3)

(3) 3/ 2 کشتن عدّه ای از مخالفان جانشینی*** 83 (/ 3)

(3) 3/ 3 متن نوشته معاویه برای جانشین کردن یزید*** 89 (/ 3)

(3) 3/ 4 سخن حسن بصری در باره جانشینی یزید*** 89 (/ 3)

(3) سخن علّامه امینی در باره ولایت عهدیِ یزید*** 92 (/ 3)

(4) شکل دیگری از این ماجرا*** 94 (/ 4)

(4) بیعت گرفتن برای یزید در شام و کُشتن امام حسن علیه السلام برای آن*** 99 (/ 4)

(4) عبد الرحمن بن خالد و ولایت عهدی یزید*** 103 (/ 4)

(4) سرگذشت سعید بن عثمان (سال 55 هجری)*** 104 (/ 4)

(4) نامه های معاویه در فرا خواندن به بیعت با یزید*** 108 (/ 4)

(4) بیان دیگری از همین ماجرا*** 111 (/ 4)

(4) نامه معاویه به سعید بن عاص*** 114 (/ 4)

(4) نامه معاویه به امام حسین علیه السلام*** 115 (/ 4)

(4) نامه معاویه به عبد اللّه بن جعفر*** 116 (/ 4)

(4) بیعت با یزید در مدینه*** 118 (/ 4)

(4) سفر اوّل معاویه*** 118 (/ 4)

(4) بیان دیگری از گفتگوهای سفر اوّل*** 123 (/ 4)

(4) گفتار امام حسین علیه السلام*** 129 (/ 4)

(4) دومین سفر معاویه و گرفتن بیعت برای یزید*** 138 (/ 4)

(3) 3/ 5 وصیّت معاویه به یزید، هنگام مرگ*** 151 (/ 3)(1) بخش ششم: پیشگویی در باره شهادت امام حسین علیه السلام*** 165 (/ 1)

(2) فصل یکم: خبر دادن خدای سبحان از شهادت امام حسین علیه السلام*** 167 (/ 2)

(3) 1/ 1 سَرور شهیدان، از آغاز تاریخ تا پایان آن*** 167 (/ 3)

(3) 1/ 2 او را در محاصره می کُشند و فرزندان و همراهانش را نیز می کُشند*** 169 (/ 3)

(3) 1/ 3 خاکی که بر آن، شهید می شود*** 173 (/ 3)

(3) 1/ 4 شهادت او، نوشته شده (حتمی) است*** 173 (/ 3)

(3) 1/ 5 دعوت به شکیبایی*** 173 (/ 3)

(2) فصل دوم: پیشگویی پیامبر صلی الله علیه و آله در باره شهادت امام حسین علیه السلام*** 177 (/ 2)

(3) 2/ 1 پیشگویی درباره شهادت او، هنگام تولّدش*** 177 (/ 3)

(3) 2/ 2 پیشگویی درباره شهادتش، در یک سالگی او*** 181 (/ 3)

(3) 2/ 3 پیشگویی درباره شهادتش، در دو سالگی او*** 183 (/ 3)

(3) 2/ 4 پیشگویی درباره شهادت او، نزدیک وفاتش*** 187 (/ 3)

(3) 2/ 5 خبر دادن به فاطمه علیها السلام از شهادت او*** 191 (/ 3)

(3) 2/ 6 خبر دادن به امّ سلمه از شهادت او*** 191 (/ 3)

(3) 2/ 7 خبر دادن به عایشه از شهادت او*** 195 (/ 3)

(3) 2/ 8 خبر دادن به زینب بنت جَحْش از شهادت او*** 195 (/ 3)

(3) 2/ 9 پیشگویی پیامبر صلی الله علیه و آله درباره تاریخ شهادت او*** 197 (/ 3)

(3) 2/ 10 پیشگویی درباره مکان شهادت او*** 199 (/ 3)

(4) الف سرزمین کربلا*** 199 (/ 4)

(4) ب سرزمین طَف*** 203 (/ 4)

(4) ج سرزمین عراق*** 207 (/ 4)

(4) د سرزمین بابِل*** 209 (/ 4)(4) ه کناره فرات*** 209 (/ 4)

(3) 2/ 11 نشان داده شدن خاکی که خون او در آن جا می ریزد، به پیامبر صلی الله علیه و آله*** 211 (/ 3)

(3) 2/ 12 دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله از امّت خویش برای یاری او*** 225 (/ 3)

(3) 2/ 13 پیشگویی پیامبر صلی الله علیه و آله درباره ویژگی های قاتل او*** 225 (/ 3)

(4) الف بدترینِ امّت*** 225 (/ 4)

(4) ب بی نسب فرزند بی نسب*** 227 (/ 4)

(4) ج مردی که به دین، ضربه می زند*** 227 (/ 4)

(4) د مردی از بنی امیّه به نام یزید*** 229 (/ 4)

(4) ه خداوند، یزید را برکت ندهد!*** 229 (/ 4)

(4) و وای بر قاتل او!*** 233 (/ 4)

(3) 2/ 14 پیشگویی پیامبر صلی الله علیه و آله درباره چگونگی شهادت او*** 237 (/ 3)

(3) 2/ 15 پیشگویی پیامبر صلی الله علیه و آله درباره مزار او و زائرانش*** 241 (/ 3)

(2) فصل سوم: پیشگویی امیر مؤمنان علیه السلام درباره شهادت امام حسین علیه السلام*** 247 (/ 2)

(3) 3/ 1 پیشگویی درباره شهادت او، هنگام عبور از کربلا*** 249 (/ 3)

(4) الف این جا خوابگاه شتران آنان است*** 249 (/ 4)

(4) ب این جا کربلاست*** 251 (/ 4)

(4) ج کربلا، جای کَرب و بلا*** 251 (/ 4)

(4) د پدرم فدای آن بی یاور!*** 251 (/ 4)

(4) ه پیشینیان بر او پیشی نمی گیرند و پسینیان به او نمی رسند*** 253 (/ 4)

(4) و شهیدانی بی مانند*** 253 (/ 4)

(4) ز خون ها در آن جا ریخته می شود*** 255 (/ 4)

(4) ح در کنار رود فرات، صبر کن، ای ابا عبد اللّه!*** 257 (/ 4)(4) ط این جا، این جا!*** 259 (/ 4)

(4) ی مرا با خاندان ابو سفیان، چه کار؟!*** 261 (/ 4)

(4) ک آسمان و زمین بر ایشان می گرید*** 261 (/ 4)

(3) 3/ 2 رؤیای امیر مؤمنان علیه السلام در کربلا*** 263 (/ 3)

(3) 3/ 3 ماجرای هَرثَمه*** 277 (/ 3)

(3) 3/ 4 خبر دادن علی علیه السلام به حُذَیفه بن یَمان از شهادت او*** 283 (/ 3)

(3) 3/ 5 خبر دادن علی علیه السلام در مسجد کوفه از شهادت او*** 285 (/ 3)

(3) 3/ 6 پیشگویی علی علیه السلام درباره شرکت کنندگان در قتل او*** 287 (/ 3)

(4) الف بنی امیّه*** 287 (/ 4)

(4) ب کوفیان*** 287 (/ 4)

(3) 3/ 7 خبر دادن علی علیه السلام از نام پرچمدار لشکری که با او می جنگد*** 289 (/ 3)

(3) 3/ 8 خبر دادن علی علیه السلام از برخی جنگ کنندگان با او*** 291 (/ 3)

(3) 3/ 9 خبر دادن علی علیه السلام از برخی کسانی که او را یاری نمی دهند*** 293 (/ 3)

(4) الف بَراء بن عازب*** 293 (/ 4)

(4) ب ابو عبد اللّه جَدَلی*** 295 (/ 4)

(3) 3/ 10 پیشگویی علی علیه السلام درباره قاتل او*** 297 (/ 3)

(4) الف یزید، او را می کشد*** 297 (/ 4)

(4) ب لعنت شده این امّت، او را سر می بُرد*** 297 (/ 4)

(4) ج سِنان بن ا نَس*** 299 (/ 4)

(3) 3/ 11 پیشگویی علی علیه السلام درباره مزار و زائران او*** 301 (/ 3)

(3) 3/ 12 گوناگون*** 303 (/ 3)(2) فصل چهارم: پیشگویی های دیگر درباره شهادت امام حسین علیه السلام*** 309 (/ 2)

(3) 4/ 1 پیشگویی امام حسن علیه السلام درباره شهادت او*** 309 (/ 3)

(3) 4/ 2 پیشگویی امام حسین علیه السلام درباره شهادت خویش*** 311 (/ 3)

(3) 4/ 3 پیشگویی سلمان درباره شهادت او*** 311 (/ 3)

(3) 4/ 4 پیشگویی ابو ذر درباره شهادت او*** 313 (/ 3)

(3) 4/ 5 پیشگویی میثم درباره شهادت او*** 315 (/ 3)

(3) 4/ 6 پیشگویی ابن عبّاس درباره شهادت او*** 315 (/ 3)

(3) 4/ 7 پیشگویی یاران امام علی علیه السلام درباره شهادت او*** 315 (/ 3)

(3) 4/ 8 پیشگویی کعبُ الأحبار درباره شهادت او*** 315 (/ 3)

(3) 4/ 9 پیشگویی مردی از قبیله بنی اسد درباره شهادت او*** 317 (/ 3)

(3) پژوهشی در باره احادیث پیشگوییِ شهادت امام حسین علیه السلام*** 318 (/ 3)

(4) 1. قطعیت صدور*** 319 (/ 4)

(4) 2. اساس پیشگویی ها*** 319 (/ 4)

(4) 3. آگاهی امام حسین علیه السلام از نتیجه قیام*** 319 (/ 4)

(4) 4. منافات نداشتنِ تقدیر، با اراده انسان*** 319 (/ 4)

(1) بخش هفتم: خروج امام حسین علیه السلام از مدینه تا ورود به کربلا*** 321 (/ 1)

(2) تحلیلی در باره اهداف قیام امام حسین علیه السلام*** 323 (/ 2)

(3) یک. پیش فرض ها*** 324 (/ 3)

(4) 1. اهداف کلّی امامت و خلافت الهی*** 324 (/ 4)

(4) 2. علم ائمّه علیهم السلام به غیب*** 326 (/ 4)

(4) 3. مانع نبودن علم غیب از انجام دادن تکالیف ظاهری*** 326 (/ 4)

(4) 4. آگاهی امام حسین علیه السلام از شهادت خویش*** 329 (/ 4)(3) دو. روش بحث در استخراج اهداف و تحلیل آنها*** 329 (/ 3)

(3) سه. دیدگاه ها در باره اهداف قیام امام حسین علیه السلام*** 330 (/ 3)

(4) 1. نظریه شهادت طلبی*** 332 (/ 4)

(5) الف شهادت تکلیفی*** 333 (/ 5)

(5) ب شهادت فِدْیه ای*** 335 (/ 5)

(5) ج شهادت سیاسی*** 336 (/ 5)

(5) د شهادت اسطوره ای*** 338 (/ 5)

(4) 2. نظریه تشکیل حکومت*** 339 (/ 4)

(4) 3. نظریه حفظ جان*** 346 (/ 4)

(4) 4. نظریه جمع*** 346 (/ 4)

(5) الف مرحله ای کردن قصد*** 347 (/ 5)

(5) ب قصد مستقیم و غیر مستقیم*** 347 (/ 5)

(5) ج تشکیل حکومت، با علم به شهادت*** 349 (/ 5)

(5) د جنبه ظاهری و باطنی*** 349 (/ 5)

(3) چهار. اهداف چند لایه قیام امام حسین علیه السلام*** 351 (/ 3)

(4) لایه اوّل*** 351 (/ 4)

(4) لایه دیگر*** 358 (/ 4)

(2) فصل یکم: خودداری امام حسین علیه السلام از بیعت با یزید*** 363 (/ 2)

(3) 1/ 1 آغاز حکومت یزید*** 363 (/ 3)

(3) 1/ 2 درخواست بیعت از امام علیه السلام*** 365 (/ 3)

(3) 1/ 3 رایزنی ولید با مروان در بیعت گرفتن از امام علیه السلام*** 373 (/ 3)

(3) 1/ 4 فرا خوانده شدن امام علیه السلام از سوی ولید برای بیعت کردن*** 381 (/ 3)(3) 1/ 5 تدبیر امام علیه السلام پیش از رفتن به نزد ولید*** 387 (/ 3)

(3) 1/ 6 رخدادهای میان امام علیه السلام و ولید برای بیعت گرفتن*** 391 (/ 3)

(3) نکته*** 407 (/ 3)

(3) 1/ 7 بگومگوی مروان و ولید، پس از خروج امام علیه السلام*** 409 (/ 3)

(3) 1/ 8 بگومگوی مروان و امام علیه السلام در راه*** 411 (/ 3)

(2) فصل دوم: از مدینه تا مکّه*** 417 (/ 2)

(3) 2/ 1 دیدن پیامبر صلی الله علیه و آله در خواب به هنگام وداع با قبر ایشان*** 417 (/ 3)

(3) 2/ 2 نوحه سرایی زنان خاندان عبد المطّلب به هنگام سفر امام علیه السلام*** 423 (/ 3)

(3) 2/ 3 پیشنهاد عُمَر بن علی بن ابی طالب به امام علیه السلام*** 425 (/ 3)

(3) 2/ 4 پیشنهاد محمّد بن حنفیّه به امام علیه السلام*** 427 (/ 3)

(3) 2/ 5 وصیّت های امام علیه السلام به برادرش محمّد*** 433 (/ 3)

(3) 2/ 6 بیرون رفتن امام علیه السلام از مدینه و اقامت گزیدن او در مکّه*** 435 (/ 3)

(3) 2/ 7 همراهان امام علیه السلام از خاندانش، در سفر به سوی مکّه*** 445 (/ 3)

(3) 2/ 8 برکنار شدن ولید از فرمانداری مدینه*** 447 (/ 3)