گروه نرم افزاری آسمان


فهرست تفصیلی


(1) ادامه بخش هفتم: خروج امام حسین علیه السلام از مدینه تا ورود به کربلا*** 7(/ 1)

(2) فصل سوم: فعالیّت های امام حسین علیه السلام در مکّه*** 7(/ 2)

(3) 3/ 1 شادمانی مردم مکّه و اجتماع آنان بر گرد امام علیه السلام*** 7(/ 3)

(3) 3/ 2 ورود محمّد بن حنفیّه و گروهی از بنی عبد المطّلب به مکّه*** 13(/ 3)

(3) 3/ 3 نامه کوفیان به امام علیه السلام و دعوت او به قیام*** 13(/ 3)

(3) 3/ 4 فرستاده شدن نماینده ویژه امام علیه السلام به همراه نامه به کوفه*** 29(/ 3)

(3) 3/ 5 یاری خواستن امام علیه السلام از اهل بصره*** 41(/ 3)

(4) 3/ 5 1 نامه امام علیه السلام به سرشناسان بصره*** 41(/ 4)

(4) 3/ 5 2 پاسخ یزید بن مسعود به نامه امام علیه السلام*** 51(/ 4)

(4) 3/ 5 3 پیوستن یزید بن نُبَیط و دو پسرش به امام علیه السلام*** 57(/ 4)

(2) فصل چهارم: بیرون آمدن نماینده امام حسین علیه السلام از مکّه تا شهادتش در کوفه*** 61(/ 2)

(3) 4/ 1 گزارش هایی در باره رخدادها در مسیر کوفه*** 61(/ 3)

(3) تأمّلی در گزارش های مربوط به استعفای مسلم از نمایندگی امام حسین علیه السلام*** 70(/ 3)

(3) 4/ 2 وارد شدن مسلم به کوفه و بیعت کوفیان با او*** 73(/ 3)

(3) سخنی در باره محلّ اقامت مسلم در کوفه*** 84(/ 3)

(3) سخنی در باره تعداد بیعت کنندگان با مسلم*** 86(/ 3)

(3) 4/ 3 سخنرانی نعمان بن بشیر و ترساندن مردم*** 89(/ 3)

(3) 4/ 4 رسیدن خبر بیعت مردم با مسلم و ناتوانی نعمان بن بشیر، به یزید*** 93(/ 3)(3) 4/ 5 رایزنی یزید برای انتخاب حکمران کوفه*** 97(/ 3)

(3) 4/ 6 انتصاب عبید اللّه بن زیاد به حکومت کوفه*** 103(/ 3)

(3) 4/ 7 جانشینی برادر عبید اللّه، از طرف وی، بر حکومت بصره*** 111(/ 3)

(3) 4/ 8 آمدن ابن زیاد به کوفه*** 113(/ 3)

(3) سخنی در باره گزارش ورود ابن زیاد به کوفه پس از حرکت کردن امام حسین علیه السلام از مکّه*** 129(/ 3)

(3) 4/ 9 سخنرانی ابن زیاد در مسجد کوفه و ترساندن مردم از مخالفت با خویش*** 131(/ 3)

(3) 4/ 10 سیاست ابن زیاد برای تسلّط بر کوفه*** 135(/ 3)

(3) 4/ 11 رفتن مسلم به خانه هانی بن عُروه*** 141(/ 3)

(3) 4/ 12 نامه مسلم به امام علیه السلام برای آمدن به کوفه*** 149(/ 3)

(3) 4/ 13 گزارش های مربوط به نقشه کشتن ابن زیاد*** 151(/ 3)

(3) تأمّلی در گزارش طرح ترور ابن زیاد*** 174(/ 3)

(3) 4/ 14 فرستادن مال و جاسوس برای شناسایی محلّ مسلم*** 179(/ 3)

(3) 4/ 15 گرفتار شدن هانی و ماجراهای او*** 189(/ 3)

(3) 4/ 16 سخنرانی ابن زیاد، پس از در بند کشیدن هانی*** 207(/ 3)

(3) 4/ 17 دعوت مسلم از نیروهایش و حرکت به سوی قصر*** 209(/ 3)

(3) 4/ 18 محاصره قصر ابن زیاد به وسیله مسلم و یارانش*** 215(/ 3)

(3) 4/ 19 نبرد میان مسلم و نیروهای ابن زیاد و زخمی شدن مسلم*** 217(/ 3)

(3) 4/ 20 نقشه ابن زیاد برای پراکنده کردن مردم از اطراف مسلم*** 225(/ 3)

(3) 4/ 21 پراکنده شدن مردم از پیرامون پسر عقیل*** 235(/ 3)

(3) 4/ 22 پناه بردن مسلم به خانه طَوعه*** 241(/ 3)

(3) 4/ 23 ابن زیاد در جستجوی مسلم و یارانش*** 251(/ 3)

(3) 4/ 24 سخنرانی ابن زیاد و فرمان جستجوی خانه به خانه*** 253(/ 3)(3) 4/ 25 خبر دادن پسر طَوعه از مخفیگاه مسلم بن عقیل*** 259(/ 3)

(3) 4/ 26 حمله وحشیانه به خانه طَوعه برای دستگیری مسلم*** 263(/ 3)

(3) 4/ 27 نبرد شدید در اطراف خانه طوعه*** 265(/ 3)

(3) 4/ 28 اسارت مسلم پس از جراحتْ دیدن بسیار*** 273(/ 3)

(3) تأمّلی در گزارش های مربوط به دستگیری مسلم، پس از امان دادن به او*** 286(/ 3)

(3) 4/ 29 گریه مسلم بر امام حسین علیه السلام و خانواده اش*** 289(/ 3)

(3) 4/ 30 پیغام مسلم برای امام حسین علیه السلام جهت نیامدن به کوفه*** 291(/ 3)

(3) نکته*** 295(/ 3)

(3) 4/ 31 آب خواستن مسلم*** 297(/ 3)

(3) 4/ 32 آنچه میان مسلم و ابن زیاد در قصر حکومتی گذشت*** 303(/ 3)

(3) 4/ 33 وصیّت های مسلم بن عقیل*** 319(/ 3)

(3) 4/ 34 شهادت مسلم بن عقیل*** 329(/ 3)

(3) 4/ 35 مدّت حضور مسلم در کوفه*** 343(/ 3)

(3) سخنی در باره مدّت حضور مسلم در کوفه*** 345(/ 3)

(3) 4/ 36 شهادت هانی بن عُروه*** 347(/ 3)

(3) 4/ 37 فرستاده شدن سرهای مسلم و هانی برای یزید، به وسیله ابن زیاد*** 359(/ 3)

(3) 4/ 38 نامه سپاس گزاری یزید از ابن زیاد و تحریک وی بر ضدّ امام حسین علیه السلام*** 363(/ 3)

(2) فصل پنجم: شهادت گروهی از یاران امام علیه السلام در کوفه و زندانی شدن گروهی دیگر*** 369(/ 2)

(3) 5/ 1 شهادت عبد اللّه بن یَقطُر*** 369(/ 3)

(3) 5/ 2 شهادت قیس بن مُسهِر صَیداوی*** 381(/ 3)

(3) 5/ 3 شهادت عبدُ الأعلَی بن یزید*** 389(/ 3)

(3) 5/ 4 شهادت عُماره بن صَلخَب ازْدی*** 391(/ 3)(3) 5/ 5 دستگیری مختار*** 393(/ 3)

(3) 5/ 6 دستگیری عبد اللّه بن حارث*** 401(/ 3)

(3) نگاهی به کارنامه مسلم در کوفه*** 408(/ 3)

(4) 1. قلمرو مأموریت مسلم*** 409(/ 4)

(4) 2. فضای سیاسی اجتماعی کوفه*** 410(/ 4)

(2) فصل ششم مخالفان رفتن امام علیه السلام به سمت عراق*** 413(/ 2)

(3) 6/ 1 ابو بکر بن عبد الرحمن*** 413(/ 3)

(3) 6/ 2 ابو محمّد واقدی و زُراره بن جلح*** 417(/ 3)

(3) 6/ 3 ابو سعید خُدْری*** 419(/ 3)

(3) 6/ 4 ابو واقد لیثی*** 421(/ 3)

(3) 6/ 5 احنف بن قَیس*** 423(/ 3)

(3) 6/ 6 امّ سلمه*** 423(/ 3)

(3) 6/ 7 بُحَیر بن شَدّاد*** 425(/ 3)

(3) 6/ 8 بَعثَر فَقعَسی*** 425(/ 3)

(3) 6/ 9 طِرِمّاح بن عَدی*** 427(/ 3)

(3) 6/ 10 عبد اللّه بن جَعده بن هُبَیره*** 429(/ 3)

(3) 6/ 11 عبد اللّه بن جعفر*** 431(/ 3)

(3) 6/ 12 عبد اللّه بن عبّاس*** 433(/ 3)

(3) 6/ 13 عبد اللّه بن عمر*** 439(/ 3)

(3) توضیحی در باره مکان ملاقات امام علیه السلام با عبد اللّه بن عمر*** 449(/ 3)