گروه نرم افزاری آسمان


فهرست تفصیلی


(1) ادامه فصل ششم: مخالفان رفتن امام علیه السلام به سمت عراق*** 7 (/ 1)

(2) 6/ 14 عبد اللّه بن مُطیع*** 7 (/ 2)

(2) 6/ 15 عمر بن عبد الرحمن*** 21 (/ 2)

(2) 6/ 16 عمر بن علی بن ابی طالب*** 27 (/ 2)

(2) 6/ 17 عَمره، دختر عبد الرحمن*** 27 (/ 2)

(2) 6/ 18 عمرو بن لوذان*** 29 (/ 2)

(2) 6/ 19 فَرَزدَق*** 33 (/ 2)

(2) 6/ 20 محمّد بن حنفیّه*** 33 (/ 2)

(2) نکته*** 41 (/ 2)

(2) 6/ 21 مِسوَر بن مَخرَمه*** 43 (/ 2)

(2) 6/ 22 یزید بن اصَم*** 43 (/ 2)

(1) فصل هفتم: از مکّه تا کربلا*** 47 (/ 1)

(2) 7/ 1 کوشش های یزید برای جلوگیری از حرکت امام علیه السلام*** 47 (/ 2)

(2) 7/ 2 توطئه یزید برای کشتن امام علیه السلام در مکّه*** 57 (/ 2)

(2) 7/ 3 گفتگوی امام علیه السلام با عبد اللّه بن عبّاس*** 61 (/ 2)

(2) 7/ 4 گفتگوی امام علیه السلام با عبد اللّه بن زبیر*** 81 (/ 2)

(2) 7/ 5 سخنرانی امام علیه السلام هنگام بیرون رفتن از مکّه*** 101 (/ 2)

(2) 7/ 6 تاریخ بیرون رفتن امام علیه السلام از مکّه*** 103 (/ 2)(2) دو نکته تاریخی و فقهی در باره خروج امام علیه السلام از مکّه*** 111 (/ 2)

(3) 1. نکته تاریخی*** 111 (/ 3)

(3) 2. نکته فقهی*** 111 (/ 3)

(2) سخنی در باره حرکت کاروان امام حسین علیه السلام از مکّه تا کربلا*** 114 (/ 2)

(2) 7/ 7 همراهان امام علیه السلام*** 117 (/ 2)

(2) 7/ 8 ناکامی مأموران عمرو بن سعید در جلوگیری از رفتن امام علیه السلام*** 119 (/ 2)

(2) 7/ 9 نامه امام علیه السلام به بنی هاشم و خبر دادن از آینده*** 125 (/ 2)

(2) 7/ 10 نامه یزید به ابن زیاد برای کشتن امام علیه السلام*** 127 (/ 2)

(2) 7/ 11 یادکرد امام علیه السلام از شهادت یحیی بن زکریّا علیهما السلام در مسیر*** 129 (/ 2)

(2) 7/ 12 گرفتن اموال ارسالی از یمن برای یزید*** 131 (/ 2)

(2) 7/ 13 خودداری امام علیه السلام از پذیرفتن امان عمرو بن سعید*** 135 (/ 2)

(2) 7/ 14 دیدار فَرَزدَق در صِفاح*** 143 (/ 2)

(2) سخنی در باره ملاقات فرزدق با امام حسین علیه السلام*** 161 (/ 2)

(2) 7/ 15 دیدار بِشر بن غالب در ذاتِ عِرق*** 163 (/ 2)

(2) 7/ 16 دیدار عون بن عبد اللّه بن جَعده در ذات عِرق*** 165 (/ 2)

(2) 7/ 17 نامه امام علیه السلام به مردم کوفه از منزلگاه حاجِر در بطنُ الرُّمَّه و شهادت فرستاده امام علیه السلام*** 165 (/ 2)

(2) 7/ 18 دیدار عبد اللّه بن مُطیع*** 173 (/ 2)

(2) 7/ 19 توقّف در خُزَیمیّه و رویدادهای آن*** 173 (/ 2)

(2) 7/ 20 دعوت امام علیه السلام از زُهَیر بن قَین برای یاری کردن او در منزل زَرود*** 175 (/ 2)

(2) 7/ 21 اخبار فرود آمدن امام علیه السلام در ثَعلَبیّه*** 185 (/ 2)

(2) 7/ 22 خبر شهادت مسلم بن عقیل*** 189 (/ 2)

(2) نکته*** 201 (/ 2)

(2) 7/ 23 رسیدن خبر شهادت عبد اللّه بن یَقطُر در منزلگاه زُباله*** 203 (/ 2)(2) سخنی در باره شهادت پیک های امام حسین علیه السلام*** 210 (/ 2)

(3) 1. ابو رَزین سلیمان*** 210 (/ 3)

(3) 2. عبد اللّه بن یَقطُر*** 210 (/ 3)

(3) 3. قیس بن مُسْهِر*** 211 (/ 3)

(2) 7/ 24 ورود امام علیه السلام به منزلگاه عَقَبه و رخدادهای آن*** 213 (/ 2)

(3) 7/ 24 1 رؤیای امام علیه السلام*** 213 (/ 3)

(3) 7/ 24 2 خبر دادن امام علیه السلام از شهادت خود*** 213 (/ 3)

(2) 7/ 25 فرود آمدن امام علیه السلام و یارانش در منزلگاه شَراف و آب برداشتن از آن جا*** 215 (/ 2)

(2) 7/ 26 فرستاده شدن حُر، برای آوردن امام علیه السلام به کوفه*** 217 (/ 2)

(2) 7/ 27 بسته شدن راه بر امام علیه السلام توسّط حُر*** 219 (/ 2)

(2) 7/ 28 سخنرانی امام علیه السلام در ذی حُسُم*** 245 (/ 2)

(2) 7/ 29 سخنرانی امام علیه السلام برای یاران خود و یاران حُر در منزلگاه بیضه*** 251 (/ 2)

(2) 7/ 30 آمدن چهار نفر از کوفه به همراه طِرِمّاح بن عَدی به سوی امام علیه السلام*** 257 (/ 2)

(2) 7/ 31 یاری خواستن امام علیه السلام در منزلگاه بنی مُقاتل*** 269 (/ 2)

(3) 7/ 31 1 یاری خواستن از عبید اللّه بن حُر*** 269 (/ 3)

(3) 7/ 31 2 یاری خواستن امام علیه السلام از عمرو بن قیس مَشرقی*** 281 (/ 3)

(2) 7/ 32 رؤیای شهادت*** 283 (/ 2)

(2) 7/ 33 نامه ابن زیاد به حُر، جهت سختگیری بر امام علیه السلام*** 287 (/ 2)

(2) تحلیلی در باره ارزیابی سفر امام حسین علیه السلام به عراق و نهضت کوفه*** 297 (/ 2)

(3) 1 دلایل انتخاب کوفه به عنوان پایگاه قیام*** 300 (/ 3)

(4) یک. موقعیت سیاسی نظامی*** 300 (/ 4)

(4) دو. موقعیت جغرافیایی*** 303 (/ 4)(4) سه. موقعیت فرهنگی*** 304 (/ 4)

(4) چهار. کانون مبارزه با حکومت شام*** 306 (/ 4)

(4) پنج. حضور هواداران اهل بیت علیهم السلام*** 307 (/ 4)

(4) ششم. دعوت کوفیان از امام علیه السلام*** 310 (/ 4)

(4) هفتم. ممانعت حکومت اموی از رفتن امام علیه السلام به کوفه*** 310 (/ 4)

(3) 2 پاسخ های امام علیه السلام به خطرناک توصیف کردن سفر به کوفه*** 312 (/ 3)

(4) 1. پاسخ به کارگزاران حکومت*** 312 (/ 4)

(4) 2. پاسخ به کسانی که نمی خواست سرنوشت سفر را برای آنان بازگو نماید*** 313 (/ 4)

(4) 3. پاسخ به خواص*** 314 (/ 4)

(3) 3 عوامل اقبال مردم کوفه به نهضت حسینی*** 318 (/ 3)

(3) 4 جامعه شناسی کوفه*** 320 (/ 3)

(4) 1. جامعه کوفه از نظر نژادی*** 320 (/ 4)

(4) 2. جامعه کوفه از نظر اعتقادی*** 321 (/ 4)

(4) 3. جامعه کوفه از نظر سیاسی*** 321 (/ 4)

(5) 1. هواداران اهل بیت علیهم السلام*** 321 (/ 5)

(5) 2. هواداران بنی امیّه*** 322 (/ 5)

(5) 3. خوارج*** 322 (/ 5)

(5) 4. افراد بی اعتنا و دَمْ دَمی مِزاج*** 323 (/ 5)

(3) 5 اقسام شیعیان در آن دوران*** 324 (/ 3)

(4) 1. شیعیان طبقه اوّل*** 324 (/ 4)

(4) 2. شیعیان طبقه دوم*** 325 (/ 4)

(4) 3. شیعیان طبقه سوم*** 328 (/ 4)(3) 6 روان شناسی کوفیان*** 332 (/ 3)

(4) یک. نظام ناپذیری*** 332 (/ 4)

(4) دو. دنیاطلبی*** 332 (/ 4)

(4) سه. تابع احساسات بودن*** 334 (/ 4)

(4) چهار. پرخاشگری*** 335 (/ 4)

(4) پنج. قبیله گرایی*** 335 (/ 4)

(3) 7 نقش نظام اداری و اقتصادی کوفه در بسیج نظامی مردم*** 336 (/ 3)

(4) الف نظام اداری*** 336 (/ 4)

(5) یک. فرماندار*** 336 (/ 5)

(5) دو. رؤسای ارباع*** 336 (/ 5)

(5) سه. عُرَفا*** 337 (/ 5)

(4) ب منابع درآمد مردم*** 339 (/ 4)

(5) یک. کسب و کار*** 339 (/ 5)

(5) دو. عطا و رزق*** 340 (/ 5)

(3) 8 مهم ترین عوامل شکست نهضت کوفه*** 344 (/ 3)

(4) 1. عدم تشکّل و ضعف امکانات اقتصادی هواداران امام علیه السلام*** 344 (/ 4)

(4) 2. تشکّل اداری و قدرت اقتصادی دشمنان امام علیه السلام*** 344 (/ 4)

(4) 3. تهدید و تطمیع مردم*** 344 (/ 4)

(4) 4. تطمیع سران قبایل*** 345 (/ 4)

(4) 5. بازداشت شماری از هواداران برجسته امام علیه السلام*** 345 (/ 4)

(4) 6. اعمال خشونت*** 346 (/ 4)

(4) 7. سوء استفاده از چهره های پرنفوذ مذهبی و اجتماعی*** 346 (/ 4)(1) بخش هشتم: از رسیدن امام حسین علیه السلام به کربلا، تا شهادت*** 349 (/ 1)

(2) فصل یکم: امام علیه السلام در محاصره دشمن*** 351 (/ 2)

(3) 1/ 1 فرود آمدن امام علیه السلام در کربلا*** 351 (/ 3)

(3) بررسی تطبیقی روز ورود امام علیه السلام به کربلا و روز عاشورا*** 355 (/ 3)

(3) 1/ 2 سرزمین اندوه و بلا*** 359 (/ 3)

(3) 1/ 3 نامه امام علیه السلام به هاشمیان*** 371 (/ 3)

(3) 1/ 4 داستان بیرون آمدن عمر بن سعد برای نبرد با امام علیه السلام*** 371 (/ 3)

(4) 1/ 4 1 خبر دادن امام علی علیه السلام از برگزیدن دوزخ به وسیله ابن سعد*** 371 (/ 4)

(4) 1/ 4 2 برگُزیدن دوزخ*** 373 (/ 4)

(3) 1/ 5 تلاش های ابن زیاد برای حرکت دادن لشکر به سوی کربلا*** 385 (/ 3)

(3) 1/ 6 رسیدن عمر بن سعد به کربلا*** 395 (/ 3)

(3) 1/ 7 نامه ابن زیاد به امام علیه السلام و پاسخ ندادن ایشان*** 401 (/ 3)

(3) 1/ 8 دیدار امام علیه السلام و ابن سعد، میان دو لشکر*** 403 (/ 3)

(3) 1/ 9 نامه ابن سعد به ابن زیاد و پاسخ او*** 409 (/ 3)

(3) 1/ 10 کوشش های حبیب بن مُظاهر برای یاری امام علیه السلام، در ششم محرّم*** 417 (/ 3)

(3) 1/ 11 باز داشتن امام علیه السلام و یارانش از آب، در روز هفتم محرّم*** 421 (/ 3)

(3) 1/ 12 نقش عبّاس علیه السلام در رساندن آب به لشکر امام علیه السلام*** 425 (/ 3)

(3) 1/ 13 نامه ابن زیاد به ابن سعد و ترغیب به شتاب ورزیدن در نبرد با امام علیه السلام*** 431 (/ 3)

(3) 1/ 14 روز محاصره حسین علیه السلام و یارانش*** 437 (/ 3)

(3) 1/ 15 حیله شمر برای جدایی انداختن میان امام علیه السلام و برادرش عبّاس علیه السلام*** 439 (/ 3)