گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
شاهنامه فردوسی
جلد دوم
اسناد و تصاویراشاره
ص: 1705
1 [یک نمونه از متن نسخه اصلی یادداشتهاي سید محمد کمرهاي]
ص: 1706
2 [یک نمونه دیگر از متن نسخه اصلی یادداشتهاي سید محمد کمرهاي]
ص: 1707
3 [یک نمونه دیگر از متن نسخه اصلی یادداشتهاي سید محمد کمرهاي]
ص: 1708
4 [صورت مخارج انتخابات]
ص: 1709
صفحه 667 از 790
5 [رونوشتنامه سید محمد کمرهاي به رضا خان سردار سپه رئیس الوزاره وقت]
مقام محترم حضرت اشرف آقاي رئیس الوزرا
دوچرخه یکصد و شش تومانی پسر مرا دو نفر صاحبمنصب قزاق از خانهام سرقت، پنج ماه متجاوز است تعقیب؛ اداره قلعهبیگی به
کشفیات نظمیه، بیاعتنا و مخل. از این اعمال هم یقینا دو چرخ از شما سرقت؛ یکی چرخ عظمتت از قلوب ما و دیگر چرخ شرافت
از قشون شما. جدي بکن که دو چرخ شما و دوچرخه پسرم به صاحبانش مسترد شود وگرنه بدبخت ما و بدبختتر از ما شما.
و السلام علی من التبع الهدي
سید محمد کمرهاي
ص: 1710
[ 6 [رونوشت جواز لباس، صادره از تشکیلات نظمیه، بهمن 1308
2 بهمن 1308 ، وزارت کشور، تشکیلات کل نظمیه مملکتی، نمره 325
4 داراي 61 سال میباشند و سالها است به شغل منبر و روایت / جناب آقاي سید محمد کمره که به موجب ورقه هویت نمره 32096
حدیث اشتغال و جزو معمرین هستند حسب الامر اجازه دارند در لباس خود باقی باشند.
به تاریخ 2 بهمن ماه 1308 ، رئیس کل تشکیلات نظمیه مملکتی
سرتیپ کوپال
ص: 1711
[ 7 [پرسشنامه جهت تجدید جواز لباس، 1314
مستدعی است اطلاعات ذیل را مرقوم دارید که ضمیمه دوسیه شود.
1) اسم و نام خانوادگی و لقب: سید محمد کمره )
2) اسم و لقب و شغل پدر: مرحوم آقا سید مهدي، از علماء بوده )
3) نمره ورقه هویت با تعیین محل صدور آن: نمره 32096 صادره از ناحیه سنگلج طهران )
4) تاریخ تولد: هزار و دویست و هشتاد و چهار یا هشتاد و سه قمري )
5) شغل غیر از اشتغال به تحصیل علم سابقا بوده و حالیه هم شغلی نیست و نشر احکام را که مجاز از علماء بودم چون بنده علیل )
شده و ناچار نیستم که از مجاري روحانیت هم ارتزاق نمایم هنوز موفق به این خدمت نتوانستم بشوم.
6) مدار معاش از چه محلهایی میگذرد: از قدري ملک معاش میشود. )
7) عده جمعیتی که در تحت سرپرستی دارد: شش نفر )
8) تقاضاي جواز از چه جهت نمودهاند: با داشتن هفتاد سال یا متجاوز فقط به نشر اخبار رسول و آیات )
. 9) آدرس منزل: آخر خیابان امیریه، خیابان لواء الملک، نمره 32 )
ص: 1712
[ 8 [جواز لباس، مرداد 1315
صفحه 668 از 790
ص: 1713
9 [بخشی از وصیتنامه سید محمد کمرهاي]
امیدوارم از رفتن مسرور باشم.
در اقرب امکنه ممکنه دفنم نمائید.
فقط تشریفات ساده اسلامی را که مسلمانم به جا آرید.
از شماها چیزهایی که باید خود بکنم و نکردم و به طریق اولی شماها نخواهید کرد نمیخواهم.
توصیه و سفارش مرا به خداوند ننمائید، دایه مهربانتر از مادر.
من به فکر شما نیستم، شما هم دیگر به فکر من نباشید.
ص: 1714
سید محمد کمرهاي (سمت چپ)
ص: 1715
1. امیر حشمت؛ 2. حاج شرف الملک فلسفی؛ 3. میرزا شهاب کرمانی؛ 4. سیف الله خان نواب؛ 5. آقا سید ذ محمد کمره؛ 6. اعلم
الدوله ثقفی؛ 7. دکتر میرزا علی خان سیاسی؛ 8. آشیخ محمد علی تهرانی کاتوزیان؛ 9. عین الممالک دفتري؛ 10 . مدیر نراقی (شیخ
احمد)؛ 11 . شیخ محمد علی الموتی عکس در منزل امیر حشمت برداشته شده و متعلق به آقاي حسین ثقفی است.
ص: 1716
دوستان نزدیک کمرهاي در خمین. نفرات نشسته از راست: 2. سید نور الدین هندي قبل از ترك لباس روحانیت (برادر امام
خمینی)؛ 3. غلامحسین خان ملقب به حاج جلال لشگر؛ 5. علی خان ملقب به سالار محتشم.
ص: 1717
آیت الله سید مرتضی پسندیده- دوست و خویش سید محمد کمرهاي
کوچک خان بهادر الملک (پدر سید محمد علی کشاورز صدر) از فعالان جنبش مشروطه در کمره (خمین) و دوست کمرهاي
ص: 1718
میرزا تقی خان ملقب به صارم همایون، از فعالان جنبش مشروطه در خمین و از دوستان کمرهاي
ص: